ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük az oldalon! Köszönjük, hogy vásárlása során megtisztel a bizalmával! Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen dokumentum tartalmát!

Az ÁSZF-ről szóló mező kipipálásával, kártyaadatai megadásával, vagy a hírlevelekre elektronikusan, szóban, vagy más módon történő feliratkozásával Ön (mint „Vásárló”) jogilag kötelező erejű megállapodást köt a Lélekművek Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (mint „Szolgáltató”) – cím.-, az alább részletezett feltételekkel:

Szolgáltató adatai

Név: Lélekművek Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1188 Budapest, Póth Irén utca 85 B.

Levelezési cím: 1188 Budapest, Póth Irén utca 85 B.

Cím: 1111 Bp. Móricz Zsigmond körtér 3/a

Adószám: 26527718-1-43

Telefonszám: +36-30-320-05-97

E-mail: lelekmuvek@gmail.com

Honlap: https://pszichotar.hu/

Fontosabb fogalmak

Felek: Szolgáltató és Vásárló együttesen

Fogyasztó (2014.03.15-én életbe lépő új Ptk. 8:1 paragrafusa értelmében) a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: www.lelekmuvek.hu weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgáló weboldal

Szerződés: Szolgáltató és Vásárló között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Termék: Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vásárló: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

  1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásró, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól, 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát a jelen ÁSZF határozza meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az oldalon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye:

Telefon: +36-30-320-05-97

Honlap cím: https://pszichotar.hu/

E-mail: lelekmuvek@gmail.com

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A szerző saját művét a © karakter elhelyezésével jelzi. A jogtulajdonos: Lélekművek Kft.

Lélekművek Kft. termékei és szolgáltatásai

Jelen Megállapodás elektronikusan, szóban, vagy más módon történő teljesítése során kártyacsomag értékesítést, tanácsadást vállal. Jelen szerződés feltételei érvényesek a Vállalkozó által az Ügyfélnek nyújtott minden további termékre/szolgáltatásra.

Fizetés

A Vásárló a pénzbeli ellenszolgáltatást a szolgáltató honlapján közzétett fizetési ütemezés szerint teljesíti az általa választott fizetési tervnek megfelelően.

Visszatérítés

Jelen Megállapodás végrehajtása során a Díjért teljes mértékben a Vásárló felel. Amennyiben a Vásárló bármilyen programon való részvétele bármilyen okból meghiúsul, a Vásárló a Díj visszatérítésére nem jogosult.

Szolgáltatások és termékek újraértékesítésének tilalma

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Termékek/Szolgáltatások bármely részének (a tanfolyami segédanyagokat is ideértve), használatának bármely kereskedelmi célból történő reprodukciója, sokszorosítása, másolása, értékesítése, kereskedelme, újra értékesítése, vagy hasznosítása tilos. Ez a megállapodás nem ruházható át a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A szellemi tulajdon átruházásának a tilalma

Szolgáltató szerzői jogi oltalomban részesülő és eredeti képzési anyagai kizárólag Vásárló személyes használatára biztosíthatók egyéni felhasználási jogosultsággal. Vásárló Szolgáltató szellemi tulajdonának használatára Vásárló üzleti céljai érdekében nem jogosult. Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül Vásárló nem jogosult a Vállalkozótól elektronikusan, vagy egyéb formában kapott (oktatási segéd) anyag megosztására, másolására, terjesztésére, vagy egyéb módon történő közzétételére. Valamennyi szellemi tulajdon, ideértve Szolgáltató szerzői jogi védelemben részesülő tanfolyami segédanyagait is, Vállalkozó kizárólagos tulajdona. Szolgáltató tananyagainak értékesítésére, vagy terjesztésére irányuló felhatalmazás sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem adható.

Az oldalon történő vásárlás esetén

Megrendelés

A Vásárló megrendelést adhat le az oldalon eladásra meghirdetett termékekre/ szolgáltatásokra. A Vásárló lehetősége van e-mail-en keresztül, kérdéseket feltenni a szolgáltató számára. Ehhez vásárló meg kell adnia a nevét, e-mail címét, és a kérdésének a tárgyát.

A rendelés véglegesítése

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy az Ön által megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás, megfelelnek az igényeinek, úgy a megrendelési űrlap kitöltésével, fizetési mód választásával (bankkártyás fizetés vagy utalás), annak teljesítésével adhatja le rendelését.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint Ön a megrendelése elküldésével tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Fizetés

_Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés

E lehetőség választásakor a Vásárló átirányításra kerül az OTP Simple Pay fizetési szolgáltató biztonságos, online fizetési rendszerébe, majd a bankkártya adatainak megadása és a fizetés jóváhagyása után visszairányításra kerül a Szolgáltató weboldalára. Sikeres fizetés esetén ennek tényéről, valamint a megrendelés beérkezéséről a Vásárló e-mail értesítést kap a Szolgáltatótól. Sikertelen fizetés esetén további fizetési lehetőségeket kínál fel az oldal, illetve a megrendelés törlését.

A Vásárló bankkártyás fizetés esetén az általa megadott e-mail címre a fizetés sikerességéről, vagy sikertelenségéről értesítést kap.

Bankkártyás fizetés feltételei és menete

A bankkártyás fizetés választása esetén az Ügyfél átirányításra kerül az OTP Simple Pay fizetési szolgáltató biztonságos online fizetési rendszerébe, majd a bankkártya adatainak megadás és a fizetési jóváhagyás után visszairányításra kerül a Vállalkozó weboldalára. Sikeres fizetés esetén ennek tényéről, valamint a megrendelés beérkezéséről az Ügyfél e-mail értesítést kap. Sikertelen fizetés esetén további fizetési lehetőségeket ajánl fel az oldal, illetve a megrendelés törlését.

Az online bankkártyás fizetések az OTP Simple Pay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó OTP Bank Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.

Számla

Szolgáltató a megrendelés összegének beérkezése után kapja meg a számlát elektronikusan a megadott Email címre küldve.

Elállás, felmondás

Elállási nyilatkozat, a vásárlót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. A szolgáltató a vásárló elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

A szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

Ha a vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

A szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a szolgáltató a vásárlónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vásárló kifejezett beleegyezése alapján a szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A vásárló által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az szolgáltatót felelősség nem terheli.

Felhasználási feltételek

Felelősség

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembevéve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Rossz hírnév keltésének tilalma

Abban az esetben, ha a Felek között vita, vagy vásárló részéről panasz merül fel, Felek megállapodnak abban, hogy jogvitájuk rendezésére annak az illetékes bíróságnak a kizárólagosságát fogadják el, melyet jelen Megállapodásban megjelölnek. A Felek közötti vita esetén Felek megállapodnak abban, hogy sem magatartásukkal, sem kommunikációjukkal, sem nyilvánosan, sem azon kívül nem keltik egymás rossz hírnevét.

Kártérítés

Az vásárló köteles a kármegelőzés elvét szem előtt tartva eljárni, kártéríteni és kártalanítani szolgáltatót, szolgáltatót részvényeseit, meghatalmazottjait, tagjait és jogutódjait bármely és minden követelés és kiadás felmerülése esetén, amely – beleértve korlátozás nélkül az igényeket, károkat, döntéseket, határozatokat, egyezségeket, kivizsgálásokat, kiadásokat, ügyvédi díjakat és kifizetéseket – a termék(ek) ajánlásából, eladásából, és/vagy használatából eredő, vagy azokkal járó okból merül fel, vagy válik fizetendővé, kivéve azonban azon kiadásokat és követeléseket, melyek jelen Megállapodás szolgáltató, szolgáltató részvényesei, meghatalmazottjai, tagjai, vagy jogutódjai általi megszegéséből, vagy szolgáltató súlyos gondatlan, vagy szándékos vétkes magatartásából fakadnak. vásárló szolgáltató álláspontját osztja bármely jogi, szabályozási eljárásban, vagy hasonló eljárásban, mely jelen Megállapodásból ered, vagy azt érinti. Szolgáltató elismeri és egyetért, hogy részvényesei, meghatalmazottjai, képviselői, tagjai és jogutódjai nem tehetők személyükben felelőssé, vagy kötelezetté szolgáltató bármely tevékenysége, vagy képviselete vonatkozásában.

Értelmezés

Jelen szerződés rendelkezéseiben foglalt, valamint a szolgáltató, szolgáltató meghatalmazottjai, vagy munkavállalói által használt bármely marketinganyagban foglaltak közötti ellentmondás esetén jelen szerződés rendelkezései irányadók.

Hatályos jog és illetékes bíróság meghatározása

Jelen Megállapodást a Magyar állam joga szerint kell szabályozni és értelmezni a kollíziós szabályokra való hivatkozás nélkül. Felek a közöttük jelen Megállapodásból felmerülő jogvita esetére a Magyar Állam Fővárosi Bírósága, kizárólagos illetékességét kötik ki. A nyertes Fél jogosult minden alátámasztott jogi költségének megtérítésére vesztes Fél által jelen Megállapodás rendelkezéseinek érvényesítése érdekében.

Teljeskörű megállapodás

Jelen Megállapodás a tárgyban a Felek között létrejött valamennyi feltételt tartalmazza és a Felek között a tárgyban korábban, vagy egyidejűen történt szó-, vagy írásbeli megállapodások, tárgyalások és megegyezések helyébe lép. Jelen Megállapodás kizárólag mindkét Fél által cégszerűen aláírva, írásban módosítható.

Hatály fenntartása

A titoktartási záradék, a rossz hírnév keltésének tilalma, a tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezések és bármely, az e Megállapodásban meghatározott, esedékesen fizetendő összegekre vonatkozó rendelkezések, valamint bármely rendelkezések, melyek szellemüknél és összefüggésüknél fogva Felek szándéka szerint hatályban maradnak, hatályukban fenntarthatók a Megállapodás bármely okból való megszűnése esetén is.

Egyéb rendelkezések

Az mező kipipálásával Felek megállapodnak, hogy bármely egyén, munkatárs, vagy kedvezményezett JELEN MEGÁLLAPODÁST magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen Megállapodás faxon, elektronikusan, vagy e-mail útján kinyomtatott példánya kézzel, vagy elektronikus aláírással ellátva ugyanolyan kötőerővel bír, mint a Megállapodás eredeti példánya.